Kasvit

Niitosta tai perinteisestä laidunnuksesta hyötyviä putkilokasveja on arvioitu olevan noin puolet vakinaisesta lajistostamme. Perinnebiotooppien kasvilajisto koostuu pääosin maassamme alkuperäisistä luonnonvaraisista lajeista, jotka ovat kasvaneet paikalla alkujaan tai levinneet muilta biotoopeilta raivaamisen, niiton tai laidunnuksen myötä. Niityillä esiintyy myös ihmisen mukana tavalla tai toisella levinneitä lajeja, joiden joukossa on jo ennen 1600-lukua saapuneita ns. muinaistulokkaita.

Varsinais-Suomen perinnebiotoopeilta on muihin maakuntiin verrattuna löydetty ylivoimaisesti eniten uhanalaisia putkilokasveja, yhteensä 35 lajia. Näistä 26 lajin ensisijainen elinympäristö on jokin perinnebiotooppien luontotyypeistä. Tämä kuvastaa Lounais-Suomen kallioketojen, ketojen ja tuoreiden niittyjen suurta merkitystä perinnebiotooppien lajiston monimuotoisuudelle.

Sivustollamme on esitelty muutamia alueemme perinnebiotoopeilla esiintyviä kasvilajeja. Kuvaajat: KH Kimmo Härjämäki ja MM Maija Mussaari.flwrdrop

Luettelo perinnebiotooppien huomionarvoisista kasvilajeista Etelä-Suomessa.